Veld Norm Evenementen Zorg ( VNEZ )

Het verlenen van eerste hulp, afgestemd op specifieke omstandigheden en risico’s, zoals vereist wordt in de evenementen vergunning. Hierbij wordt reguliere hulpverlening ontlast.

Verlening van eerste hulp in vroeg stadium, en verergering van letsel, invaliditeit voorkomen.

Het doel is het normaal stellen van goede zorg, verschaffen van helderheid en verantwoording, door het gebruik van je kennis en bevoegdheid, bekwaamheid in te kaderen, en aan te tonen van kwaliteit en veiligheid.

Het uitgangspunt voor evenementenzorg, is veilig, verantwoord, doeltreffend naar de zorgvrager gericht handelen. De zorgvrager staat centraal, wordt behandeld met respect, krijgt goede zorg, en zijn of haar rechten op privacy worden gerespecteerd.

Hulp wordt verleend in de 1e hulplijnen, EHBO, huisarts, ambulance, ziekenhuis. Maatwerk op basis van risicoprofiel, en eerdere ervaringen. Risico profiel is oa, drank, drugs, jeugd, sport, spel.

Evenementen zorg sluit aan op reguliere zorg, na inschakelen van zorgprofessional.

Hulp wordt aangeboden in teamverband, ieder bevoegd en bekwaam geacht. Niveau van zorgverlener moet helder en duidelijk zijn. ( competent ) en moet transparant zijn voor overheid, publiek en andere partners.

Wat zijn wij:

Eerste hulpverlener, niet werkzaam als beroep, herkenbaar als zodanig ( uniform gekleed ) met identificatie, in de vorm van pas ( diploma ) zichtbaar te dragen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Hulp aanbiedend met gebruik van materialen, ten behoeve van hulpvrager. Altijd werkend in koppels van tenminste 2 personen, waarvan er 1 in ieder geval meerdere ervaring heeft.

Beschikbaar mag gesteld worden, zonder enig vorm van verboden:
- Anti jeuk zalf, of crème bij insecten beten
- Paracetamol
- Pleisters
- Zonnebrand preventie
- Gehoorbescherming
- En ja, u leest het goed, Tampon of maandverband.

Ook dienen we te beschikken over een basis zorg post, welke duidelijk dient te worden aangegeven.
Onderlinge communicatie, middels porto verkeer, en of mobiel verkeer is ook hanteerbaar.

Wel dienen we de wet AVG te respecteren, waarin vermeld staat, dat verwerking van persoons, en gezondheidsgegevens verboden is, mits de zorgprofessional daar om vraagt, en de zorgvrager duidelijke toestemming hiervoor heeft gegeven.

Hiervoor dient de hulpverlener een geheimhoudingsovereenkomst ( art 28 AVG ) te ondertekenen, welks ook kan worden geweven in een medewerkers overeenkomst, zoals gemeld in art 30 van de AVG.


Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp

Dit zorgniveau kan als aanvulling op Basis Eerste Hulp worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico. Hierbij worden zorgverleners van meerdere zorgniveaus ingezet. Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.


Inzet van 1e hulp verlener:

- Heeft een minimale leeftijd van 18 jaar oud voor zelfstandige inzet.
- Worden ingezet in koppels van tenminste twee personen, waarvan er in ieder geval 1 op meerdere
   evenementen ervaring heeft opgedaan met zorgverlening.
- Hebben voldoende materialen bij zich om levensreddend te kunnen handelen.
- Houden zich aan de taak- en functieomschrijving van het zorgniveau waarvoor ze worden ingezet.
- Stellen zich vooraf op de hoogte van de competenties, ervaring en verantwoordelijkheden van andere
   zorgverleners.
- Nemen eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere zorgverleners zoals tevoren vastgesteld.
- Dragen de zorg over wanneer meer/andere deskundigheid gewenst is.
- Mogen niet belast zijn met neventaken zoals kinderopvang, brandwacht of beveiliging als dat ten koste gaat van
  de zorgcapaciteit.
- Melden vermiste kinderen bij de organisator van het evenement.
- Zorgprofessionals hebben de plicht om poolshoogte te nemen bij gecompliceerde zorgvragen.

Stagiaires, leerlingen en coassistenten:

● Worden boventallig ingezet.
● Mogen niet worden meegerekend in het totaal aantal vereiste zorgverleners.
● Zijn te allen tijde gekoppeld aan een door de EZO aangewezen begeleider.
● Mogen alleen onder strikte supervisie van een bevoegd en bekwaam zorgprofessional risicovolle- en
   voorbehouden handelingen verrichten, waarbij de eisen van kracht zijn zoals deze ook in de reguliere zorg
   gelden.
● Moeten via de EZO verzekerd zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid.


Competenties/interventies:

- Competenties Zorgniveau Basis Eerste Hulp.
- Specifieke competenties voor de evenementenzorg (beschreven bij profiel evenementenzorgverlener).


Voorwaarden:

  • Tenminste een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp dat voldoet aan de competentiesZorgniveau Basis Eerste Hulp.
  • Door certificaten of eigen scholing aantoonbare extra competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.

Aanvullend kunnen binnen dit niveau competenties en/of kennis noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wat betreft alcohol en drugs, waterongevallen of snelheidssporten.


De evenementenzorgverlener :

- Houdt zich aan de gedragscode voor evenementenzorgverleners zoals beschreven in de VNEZ.
- Houdt zich aan zijn taakomschrijving zoals door de aanvrager is vastgelegd.
- Is bevoegd en bekwaam voor het zorgniveau waarop hij door de EZO wordt ingezet.
- Draagt zelf de verantwoordelijkheid om bekwaam te blijven.
- Consulteert onverwijld de juiste zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overschrijdt.
- Is herkenbaar als evenementenzorgverlener middels kleding, die zijn niveau en functie duidelijk maken.

Een evenementen zorgteam kan uit eerste hulp verleners en zorgprofessionals bestaan, die gezamenlijk beschikken over de competenties die noodzakelijk zijn om aan de (verwachte) zorgvragen conform de risicoanalyse te voldoen.
Bij de inzet van zorgverleners op een evenement kan een aanspreekpunt aanwezig zijn die de inzet coördineert. In ieder geval moet deze inzetcoördinator voorafgaand aan het evenement weten welke evenementenzorgverleners (competenties) aanwezig zijn.
De evenementenzorgverlener heeft een informatieplicht naar de inzetcoördinator en verantwoordelijke
zorgprofessionals. Dit houdt in dat hij de inzetcoördinator en aanwezige zorgprofessionals op de hoogte stelt van incidenten die zijn deskundigheid mogelijk overschrijden.


Profiel van de evenementenzorgverlener:

Evenementenzorgverleners die optimaal functioneren op een evenement beschikken naast de in deze VNEZ beschreven competenties over de volgende competenties:

● Methodisch handelen in georganiseerd verband (ABCDE)
● Overdracht volgens een vast systeem (SBAR)
● Adequaat aansluiten op ketenzorg
● Adequate zorg vrager registratie
● Rolbewustzijn
● Proactieve, anticiperende professionele houding
● Werken onder aansturing van inzetcoördinator of zorgprofessional; werkt effectief samen met andere
   zorgverleners
● Inzicht in aspecten van zorgverlening op (grote) evenementen
● Adequate communicatie en omgang met communicatiemiddelen
● Adequate omgang met publieksdrukte en het voortbewegen in publiek
● Adequaat transport van slachtoffers
● Inzicht in psychosociale ondersteuning


Aanvullend op de algemene kenmerken van de evenementenzorgverlener zijn specialisaties denkbaar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
● Waterongevallen
● Alcohol en drug
● Wandelletsel
● Sportletsels
● Teamleider
● Mass Casualty Incidenten (MCI) met meerdere slachtoffers
● Grootschalige evenementen
● Agressie en conflicthantering
● Brand en ontruiming
● Werken op hoogte/diepte
● Werken op of in het water


Gedrag en professionaliteit:

- Heeft een proactieve houding op het evenement, werkt signalerend en houdt zicht op toename van zorgvragen
  of optreden van specifieke omstandigheden.
- Is klantvriendelijk en correct.
- Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als zorgverlener.
- Gedraagt zich binnen de kaders die passen bij het niveau waarop hij is ingezet.
- Nuttigt voorafgaand aan en tijdens de inzet op het evenement géén alcohol en/of drugs.
- Komt uitgerust naar het evenement.
- Gebruikt geen medicatie die gedrag, handelen en inzicht kunnen beïnvloeden.
- Doet op sociale media geen uitingen over zorgvragers of collega’s.
- Verwijst bij vragen van de pers/media naar de EZO.
- Mengt zich tijdens het evenement niet in conflicten en is onafhankelijk.

Persoonlijke hygiëne I :

- Draagt zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne.
- Draagt schone kleding en vervangt kleding indien deze zichtbaar vervuild is, mits de setting dit toelaat.
- Rookt niet in het bijzijn van zorgvragers of in het zicht van het publiek.
- Lang haar dient opgestoken of bijeengebonden te zijn.


Geheimhouding, vertrouwelijkheid en registratie:

- Heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en draagt zorg voor voldoende privacy tijdens het verlenen van
  zorg.
- Behandelt alle informatie over het incident, de zorgvrager en de behandeling als strikt vertrouwelijk en deelt
  informatie alleen met zorgverleners die direct bij de behandeling van de zorgvrager betrokken zijn.
- Vraagt alleen informatie aan de zorgvrager die direct relevant is voor de behandeling van de actuele zorgvraag.
- Zorgt voor adequate registratie van het zorgcontact op de turflijst of het Zorgcontactformulier.


Samenwerken:

- Werkt adequaat samen met anderen in een team.
- Is toegankelijk voor andere zorgverleners en is bereikbaar voor consultatie.
- Kent zijn plaats in het team en in de ketenzorg.
- Is open naar andere zorgverleners en spreekt indien nodig anderen op correcte wijze aan op mogelijke fouten
  of onjuist gedrag.
- Maakt melding van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie jegens hemzelf, collega’s
  of zorgvragers bij het aanspreekpunt binnen de EZO.

Veiligheid en Hygiëne in de Evenementenzorg:

- De werkkleding moet iedere dienst worden verschoond. Zichtbaar verontreinigde kleding moet zo spoedig   mogelijk worden vervangen door schone.
- Kleding dient de zorgverlener indien van toepassing bescherming te bieden door vlamvertraging en
  aanpasbaarheid aan de weersomstandigheden (veiligheidskleding).
- Kleding dient voorzien te zijn van reflecterende materialen indien deze gedragen wordt op de openbare weg of
  in een omgeving waar verhoogde zichtbaarheid vereist is.
- Er moet zo nodig gebruik worden gemaakt van veiligheidsschoenen.
- Schoeisel moet van goed reinigbaar materiaal zijn. Zichtbaar verontreinigde schoenen moeten zo spoedig
  mogelijk worden gereinigd.
- Er moet beschermende kleding gedragen worden als er kans is op verontreiniging van de privé- of werkkleding.
- Het gebruik van een beademingsmasker of gelaatsdoekje is bij mond-op-mond beademing verplicht.
- Bij iedere handeling waarbij kans bestaat op spatten in het gezicht, moeten een chirurgisch mondneusmasker
  en een beschermende bril (veiligheidsbril, spatbril), of een mondneusmasker met spatscherm, worden
  gedragen.
- Geluidsbescherming zoals oordoppen moeten zo nodig worden verstrekt.

Persoonlijke hygiëne II:

- Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. Er mogen geen kunstnagels gedragen worden.
- Haren, baarden en snorren moeten schoon en verzorgd zijn. Lang haar moet worden opgestoken of
  bijeengebonden, en baarden en snorren moeten kort zijn.
- Er mogen geen hand- en polssieraden gedragen worden tijdens de werkzaamheden, met uitzondering van
  polshorloges. Dragen van polshorloges wordt afgeraden, zij kunnen een bron van infectie zijn. Indien een
  polshorloge gedragen wordt, moet deze goed te desinfecteren zijn. Een polshorloge wordt afgedaan bij een
  verplaatsing van een zorgvrager.
  Het dragen van ringen door eerstehulpverleners wordt sterk ontraaden en is voor zorgprofessionals niet
  toegestaan.
- Draag wegwerphandschoenen bij elk fysiek contact, wanneer ringen niet afgedaan kunnen worden. Niet-gladde
   ringen worden afgeplakt.
- Festivalbandjes zijn toegestaan, mits goed reinigbaar en zonder scherpe randen.
- Tijdens de werkzaamheden moeten papieren zakdoekjes worden gebruikt. Na gebruik moeten de zakdoekjes
  direct weggegooid worden en de handen moeten daarna gewassen of gedesinfecteerd worden.
- Zorg dat bij hoesten of niezen de zorgvrager niet besmet raakt. Bedek de mond tijdens hoesten of niezen en
  was en desinfecteer nadien de handen.
- Eten en drinken is niet toegestaan in ruimten waar gewerkt wordt met zorgvragers en/of lichaamsmateriaal.


Handhygiëne:

- Er moeten altijd handschoenen gedragen worden wanneer de handen in contact kunnen komen met bloed,
  andere lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen, niet-intacte huid of (behandel)materialen die (mogelijk) besmet zijn.
- Handschoenen zijn voor eenmalig gebruik bij eenzelfde zorgvrager en dienen direct na gebruik uitgetrokken te
worden.
- Er mogen alleen nitril ( blauwe ) wegwerphandschoenen worden gebruikt.
- Tijdens het dragen van handschoenen moet contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur e.d. worden
  vermeden. Indien dit niet mogelijk is moeten deze materialen na aanraking worden gedesinfecteerd.
- Na het uitrekken van de handschoenen moeten de handen worden gewassen met zeep of gedesinfecteerd
  worden.
- De handen moeten met water en vloeibare zeep gewassen worden als ze zichtbaar vuil zijn.
- Bij niet zichtbaar vuile handen mogen de handen worden gewassen of gedesinfecteerd.
- Er mag alleen handalcohol gebruikt worden die is opgenomen door of aangemeld bij het Ctgb (College voor de
  toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
- Er moeten vaste alcoholdispensers met verwisselbare flacon aanwezig zijn in het evenementenzorgvoertuig/de
  zorgpost. In de hulpverleningstas moet een flacon met handontsmettingsmiddel aanwezig zijn.
- Wondjes aan de handen moeten worden afgedekt met een vochtwerende pleister.